ĆirilicaLatinica
Комисије Скупштине

За вршење одређених послова, припремање приједлога одлука и
других општих аката и разматрања, проучавања и претресања других 
питања из надлежности Скупштине општине, Скупштина општине може
образовати савјете и комисије као стална и повремена тијела.

Сталне комисије, одборе и савјете Скупштина бира из реда одборника, као и
научних и стручних радника.

Комисије Скупштине општине су: 
• верификациона,
• за избор и именовања,
• за прописе,
• за борачко - инвалидска питања,
• представке, притужбе и друштвени надзор,
• за одликовања,
• за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама,
• за статутарна питања,
• за буџет и финансије,
• за спорт ,
• за омладину,
• за привредни развој Општине,
• за праћење примјене Кодекса понашања одборника у Скупштини општине Угљевик
• за избор и именовања управних  одбора јавних установа чији је оснивач општина Угљевик

Верификациона комисија :
1.    Предраг Вујевић, предсједник
2.    Драгиша Видаковић , члан
3.     Нихад Реџић, члан

Комисија за избор и именовања:
1.    Југослав Цветковић, предсједник
2.    Младен Стевановић, члан
3.    Јово Филиповић, члан
4.     Борислав Радовановић,члан
5.    Жарко Новаковић, члан

 Комисија  за прописе:
   1.  Горан Лазић, предсједник
   2.  Драган Ђокић, члан
   3.  Марица Симикић , члан
   4.  Душко Вићић, члан
   5.  Драгиша Видаковић, члан

  Комисија  за борачко инвалидска питања:
    1. Гавро Милошевић,  предсједник,
    2. Здравко Арсеновић,   члан      
    3. Михајло Михајловић,  члан   
    4. Милутин Тасовац,  члан        
    5. Борислав Радовановић, члан       

Комисија  за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама:
     1. Мићо Марковић,  предсједник
     2. Далибор Којић, члан
     3. Нихад Реџић члан
     4. Милка Јовичић, члан  
     5. Марко Томић, члан.

Комисија  за статутарна питања:
1.    Предраг  Вујевић,   предсједник     
2.    Петар Радовановић,   члан       
3.    Драган Ђокић, члан        
4.    Марица Филиповић, члан        
5.    Драго Томић,   члан   
      
Комисија  за привредни развој општине:
1.    Драган Ђокић, предсједник  
2.    Богдана Симић,  члан           
3.    Дарко  Милошевић, члан         
4.    Мићо Марковић,  члан            
5.    Славица Симанић, члан    


  

Комисија  за одликовања:
     1.Петар Радовановић, предсједник    
     2. Бојан Томић,  члан   
     3. Гавро Милошевић,  члан      
     4. Момчило Марсенић, члан        
     5.Жарко Новаковић,  члан   
    
Комисија  за представке, притужбе и друштвени надзор:
1.    Далибор Којић предсједник
2.    Предраг Вујевић, члан
3.    Далибор Зарић, члан
4.    Горан Ђукић, члан
5.    Нихад Реџић члан

Комисија  за омладину:
1.    Боро Радовановић, предсједник
2.    Снежана Драгић, члан      
3.    Зоран Лазић, члан     
4.    Милан Вићић,  члан
5.    Драган Василић,  члан        
6.    Светлана Пајић,  члан  
7.    Јелена Видачевић,  члан

Комисија  за спорт:
1.    Борислав Радовановић, предсједник  
2.    Младен Стевановић,
3.    Данијела Лукић, члан
4.    Зоран Лазић,  члан
5.    Дарко Милановић,   члан
     
Комисија  за буџет и финансије:
1.    Горан Лазић,   предсједник
2.    Драгомир Секулић,  члан         
3.    Јово Филиповић,  члан     
4.    Драган Гајић,  члан        
5.    Звјездана Љубојевић,  члан       

Одбор за праћење примјене Кодекса понашања одборника
у Скупштини општине Угљевик:
     1. Слободан Зарић, предсједник
     2  Лазо Милошевић,  члан        
     3  Милутин Тасовац,  члан
     4. Петар Радовановић, члан
     5. Гавро Милошевић,  члан  
     6. Милан Вићић, члан        
     7. Снежана Драгић, члан

Јавност рада Скупштине и радних тијела
Сједнице Скупштине општине, одбора, савјета и комисија су јавне.
Јавност рада обезбјеђује се на начин прописан законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине општине.
Сједници могу присуствовати само писмено позвана лица, а друга лица у складу са Пословником о раду Скупштине општине.