ĆirilicaLatinica
Одјељење за финансије

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ружа Јовић, дипломирани економиста

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Општине који се односе на: праћење остваривања политике финансирања у Општини, припремање нацрта/приједлога буџета Општине, праћење и рачуноводствено евидентирање буџетских прихода и извршених расхода, припрему и израду финансијских извјештаја, контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава од стране буџетских корисника, праћење кредитне способности и задужености општине, трезорско вођење финансијских
трансакција за све буџетске ниже потрошачке јединице, припремање и предлагање измјена буџета и реалокација у складу са потребама, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 У Одјељењу за финансије организују се следећи одсијеци и то:
1) Одсијек за рачуноводство и трезор
2)  Одсјек за буџет и финансије


У Одсијеку за рачуноводство и трезор обављају се сљедећи послови:
- учешће у изради биланса буџета Општине и праћење извршења расхода буџета по
  потрошачким јединицама општинске управе, усаглашавање података и информација
 о њиховој буџетској потрошњи;
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима
  међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима,
- обрачун и исплата плата и других примања запослених,
- обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија,
- обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима,
- евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције,
- послови благајне,
- вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и
   инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда,
-  издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека,
- израда извјештаја за Скупштину општине, Начелника Општине, начелника
  Одјељења,Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге
  кориснике података по потреби,
- израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Општине, у складу са
  правилником и стандардима извјештавања и трезорским пословањем,
- координација рада са Министарством финансија у вези са вођењем и развијањем
  трезорског пословања,
- пријем и контрола трезорских образаца, унос података и вођење помоћних књига и
  главне књиге трезора Општине,
- консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора
  Општине и нижих потрошачких јединица,
- плаћање по свим основама,
- контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава са становишта
  трезорског пословања, укључујући све ниже потрошачке јединице,
- књижење свих рачуна посебних намјена,
- отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду
  посебног дијела тендерске документације,
- давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација
  активности  пописа,
- сортирање и чување документације у складу са прописима,
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења,
- други послови по налогу начелника одјељења и Начелника општине.


У Одсјеку за буџет и финансије обављају се сљедећи послови:
- учествује у припреми и изради нацрта буџета у складу са буџетским календаром,
  одлука о усвајању и извршењу буџета и аката о реалокацијама средстава,
- давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева,
- организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника,
- анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава,
- покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса
  буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта,
- давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и
  мјесечних финансијских планова,
- сарадња са Одсјеком за рачуноводство и трезор и извјештавање у циљу добијања
  података и информација неопходних у процесу буџетирања,
- израда мјесечних и кварталних планова буџетских корисника,
- давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава
  између буџетских корисника/потрошачких јединица,
- израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним
  приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације
  банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Општине,
- формална и суштинска контрола финансијске документације ОУ (ликвидатура)
  документације и попуњавање трезорских образаца,
- перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим
  организационим дијеловима ОУ и предлагање рјешења за наплату истих,
- учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода,
- извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника,
- израда извјештаја за Скупштину општине, Начелника Општине, начелника
  одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по  потреби,
- сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Општинској управи и размјена
  података из дјелокруга рада Одсјека,
- евиденција о кредитном задужењу Општине,
- прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу
  за надлежне органе и институције,
- прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима,
  гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита,
- планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима,
- покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења,
- израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсијеку;
- израда процедура из дјелокруга Одсијека и праћење њихове имплементације,
- провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са
   кориштењем и чувањем имовине у Одсијеку,
- други послови по налогу Начелника општине и начелника Одјељења.
    

   

Запослени  
(а) Одсијек за рачуноводство и трезор  

Ристић Стана                  
Шеф Одсијека за рачуноводство и трезор  773-761            
Рикић Невен

Самостални стручни сарадник за  књиговодство, основних средстава,  јавних добара и ситног алата и инвентара

773-752
Мићић Нада Стручни сарадник за преузимање и књижење документације општинске управе 773-762
Симић Петра Виши стручни сарадник за унос у трезор 773-762
Лукић Недељка                           Стручни сарадник за обрачун плата и накнада и благајну 773-762
     
(б) Одсијек за буџет и финансије  
Новаковић Мирјана Шеф Одсијека за буџет и финансије 773-752
Николић Милкица Самостални стручни сарадник за праћање локалних општинских прихода,контролу и ликвидацију документације осталих НПЈ 773-752
Лакић Горан

Виши стручни сарадник за процедуре, анализу  и извршење расхода осталих корисника буџета

773-752