ĆirilicaLatinica
Одјељење за општу управу

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Дарко Милановић , професор разредне наставе

 

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на: пружање правне помоћи, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), послове мјесних канцеларија, вођење матичних књига, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјеру потписа, преписа и рукописа,услуге фотокопирања за странке,издавање увјерења из јавних регистара које води, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлаштено, заједничке послове као и друге послове који нису стављени у дјелокруг рада другог одјељења или службе.

 У Одјељењу за општу управу организују се одсјеци и то:
1. Одсијек за општу управу и
2. Одсијек за заједничке послове.    

    У Одсјеку за општу управу  обављају се сљедећи послови:
    -  пружање правне помоћи,
    -  послови грађанских стања,
    -  евиденција личних стања грађана,
    -  електронска провјера података и достављање извјештаја ЦИПС-у,
    -  евиденција о држављанима БиХ - Републике Српске,
    - пријем захтјева за стицање држављанства БиХ - Републике Српске и отпуст из држављанства БиХ - Републике Српске и достављање надлежном Министарству,
    - издавање увјерења о чињеницама о којима се  води службена евиденција,
    - пријем захтјева и других поднесака који су упућени Општинској управи, Начелнику општине и Скупштине општине,
    - завођење аката у картотеку и друге евиденције,
    - овјера потписа, рукописа и преписа,
    - услуге фотокопирања за странке,
    - издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција,
    - архива и
    - пријем, отпрема и уручивање поште.

     У Одсјеку за заједничке послове обављају се сљедећи послови:
            - одржавање и обезбјеђење објекта,
            - послови чишћења објеката који служе за обављање послове ОУ,
            - послови возача службених аутомобила,
            - послови кафе куварице.


 Ради обављања одређених послова из дјелокруга рада Општинске упрве и повјерених послова државне управе и стварања услова за ефикасније и економичније обављање тих послова, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије и то:
           1. Мјесна канцеларија са сједиштем у Забрђу која обухвата насељена мјеста: Забрђе, Коренита, Малешевци и Тутњевац,
           2. Мјесна канцеларија са сједиштем у Доњој Трнови која обухвата насељена мјеста: Доња Крћина, Доња Трнова, Горња Крћина, Горња Трнова, Средња Трнова,
           3. Мјесна канцеларија са сједиштем у Јањарима која обухвара насељена мјеста: Атмачићи, Глиње и Јањари.
           4. За мјесно подручје Угљевик за насељена мјеста: Богутово Село, Мезграја, Равно Поље, Угљевичка Обријеж и Угљевик послове матичне службе обавља матичар у ОУ.     
  
 


Запослени
 
(а) Одсијек за општу управу  
Симић Милорад Шеф Одсијека за општу управу 773-744
Лазић Гордана Матичар матичног подручја Угљевик 773-750
Нешковић Душанка Матичар матичног подручја Угљевик 773-749
Стевановић Слободанка Матичар матичног подручја Угљевик 773-749
Лазић Милан Самостални стручни сарадник за координацију послова мјесних канцеларија 773-757
Николић Љиљана Шеф мјесне канцеларије Забрђе 772-248
Рагибовић Сенад Шеф мјесне канцеларије Јањари 065/561-141
Николић Загорка
Стручни сарадник за пријем поднесака и овјеру потписа,  преписа и рукописа 773-745
Митровић Госпава Стручни сарадник за пријем поште, протокол и картотеку 773-746
Новаковић Мирослава Стручни сарадник за архиву 773-747
Лукић Светлана Стручни сарадник у шалтер сали  
Грујичић Недељко Курир  
     
(б) Одсијек за заједничке послове  
Зечевић Мидхат Шеф Одсијека за заједничке послове 773-758
Бојић Миодраг Возач моторних возила  
Стевић Слободан Возач моторних возила  
Васиљевић Боја Кафе куварица 773-786
Радић Алекса Портир 773-773
Павловић Недељко Портир 773-773
Максимовић Стојанка Спремачица  
Јовичић Душанка Спремачица  
Петровић Николија Спремачица