ĆirilicaLatinica
Одјељење за пољопривреду

 


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Хајрија Бубић, професор

   Одјељење за пољопривреду врши стручне и управне послове из надлежности општине који са односе:

  - координација рада са другим одсијецима и одјељењима Општинске управе
   и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 - студијски и аналитички послови из области пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 - послови везани за развој пољопривредне производње,  и заштите                         
   пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, развоја мини фарми, лова и риболова,
 -  обрада статистичких и других података,
 - израда анализа, информација и извјештаја из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
 - праћење реализације планова и програма из области пољопривреде,водопривреде и шумарства,
 -  израда планова и програма везаних за подстицајна средства за развој и              
    унапређење  села, праћење њихове реализације и израда анализа и информација,
 - праћење програма противградне заштите и учешће у изради извјештаја везаних             
   за процјену штета од елементарних непогода,
 - вођење управног поступка, израда рјешења из области пољопривреде.

Запослени  
Тупковић Елифраим Општински пољопривредни инспектор 773-741
Дамјановић Перо Самостални стручни сарадник за послове из области пољопривреде и шумарства 773-758
Ахметовић Нермина Самостални стручни сарадник за послове из области  водопривреде, лова и риболова 773-755