ĆirilicaLatinica
Одјељење за привреду

 

 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јелена Џино, дипломирани економиста

Одјељење за привреду врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на: програм развоја општине, индустрију, занатство, трговину, угоститељство, туризам, путеве, заштита природних добара,праћење јавних позива,израда и имплементација пројеката, послови оператера на компјутеру, инспекцијски послови из области: промета роба и услуга, здравствене заштите животиња, рада, заштите животне средине,  друмског саобраћаја и заштите хране и здравствене заштите људи.

У Одјељењу за привреду  организују се одсјеци и то:
1. Одсијек за привреду и
2. Одсијек за инспекцијске послове.

    
    У Одсијеку за привреду обављају се следећи послови:
     - израда анализа, информација и извештаја из области привреде,
     -  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине општине,
     - сарадња са приватним сектором, представницима малих, средњих и стратешких предузећа,удружењима грађана и међународним организацијама за подршку приватном сектору и другим асоцијацијама,
    - најсложенији стручни и управно-правни послови у првостепеном поступку доношења решења за обављање привредне и предузетничке делатности,
    - студијски и аналитички послови из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство и туризам, занатство, саобраћај и везе),
    - планирање привредног развоја и подстицаја развоја малих и средњих предузећа,    
    - вођење службене евиденције из надлежности Одсјека (регистар предузетника, регистар издатих решења по врстама дјелатности, регистар издатих рјешења о испуњавању минимално-техничких услова за сједиште и дјелатност правних лица),
    - учешће у раду комисија које именује Начелник општине и Скупштина општине,
    - израда планова, програма рада и извештаја о раду Одсјека,
    - издавање увјерења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција,
    -  израда нацрта општих и других нормативних аката из делокруга рада Одјељења,
    - спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја општине и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека,
    - учешће у изради Програма рада Скупштине општине и израда Програма рада Одјељења,
    - издавање сагласности за прикључење прилазног пута на локални и некатегорисани пут,
    - издавање сагласности за постављање натписа поред локалних и некатегорисаних путева,
    - издавање сагласности за постављање инсталација, везано за  локалне и  некатегорисане путеве и путни појас,
    - издавање сагласности за постављање објеката и постројења у путни и заштитни појас  локалних и некатегорисаних путева,
    - старање о примјени прописа који се односе на локалне и некатегорисане путеве,
    - рад на праћењу надзора и прегледање радова на изградњи, реконструкцији и одржавању  путева и објеката на путевима,
    - праћење радова на отклањању недостатака на путевима који угрожавају безбједност  саобраћаја и стабилност објеката,
    - праћење јавних позива и
    - израда и имплементација пројеката. 
    
    У Одсијеку за инспекцијске послове обављају се следећи послови:
    - координација рада са другим одсијецима и одјељењима Општинске управе   
    - израда анализа, информација и извјештаја у сарадњи са начелником Одјељења из области:
    - промета роба и услуга,
    - здравствене заштите животиња,
    - рада,
    - заштите животне средине,           ,
   - друмског саобраћаја и
   - заштите хране и здравствене заштите људи ,
    - примјена и праћење закона и прописа и других аката из области рада Одсјека,
    - остваривање непосредног надзора над примјеном закона и других прописа и давање одређених инструкција за њихово извршавање,
    - достављање извјештаја, података и обавјештења од инспектора о извршењу повјерених послова надзора.

Запослени  
(а) Одсијек за привреду
 
Антељ Јелена Шеф Одсијека за привреду 773-776
Јовановић Јелена Самостални стручни сарадник за област личног рада, средствима у својини грађана и статистику 773-764
Трифковић Васо Самостални стручни сарадник за путеве 773-771
Јагодић Зоран Самостални стручни сарадник за послове у привреди  
Поповић Цвјетана Оператер-дактилограф 773-757
     
     
(б) Одсјике за инспекцијске послове  
  Шеф Одсијека за инспекцијске послове  
Јовић Цвијета Општински тржишни инспектор 773-740
Гајић Петра Општински инспектор за храну и здравствени инспектор 773-741