ĆirilicaLatinica
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

 


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Верица Петровић, дипломирани правник


Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова, одобрења за грађење, одобрења за употребу изграђених објеката, суштинску контролу техничке документације, заједничку комуналну потрошњу, грађевинско земљиште и кориштење градског грађевинског земљишта, заштиту животне средине, заузеће јавних површина, утврђивање комуналних накнада за кориштење комуналне инфраструктуре, регистрације заједница етажних власника, имовинско-правне послове из надлежности општине, електронска евиденција некретнина, комуналне полиције, инспекцијски послови из области грађења,   као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 У Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове обављају се сљедећи стручни и управни послови:
           -  припрема и доношење просторно-планске документације и развојних планова,
            -  давање обавјештења грађанима о могућностима градње на појединим    
               локацијама у складу са усвојеним плановима (изводи из планова),
           -  вођење поступка до доношења локацијских услова,
           -  израда записника о исколчењу објеката,
           -  припремање општинских одлука из области урбанизма и грађења,
           -  провођење комплетног управно-правног поступка који се води по захтјевима
              странака за издавање локацијских услова, одобрења за грађење и одобрења за употребу,
            - припрема рјешења о одобрењу за грађење и одобрењу за употребу изграђених
              објеката као и доношење рјешења о одбијању захтјева за издавање локацијских
              услова, рјешења о отклањању недостатака у поступку до издавања одобрења за
              употребу као и рјешења о рушењу објеката,
            - увјерења о чињеницама о којима постоји службена евиденција у Одјељењу,
              пружање обавјештења из дјелокруга рада Одјељења,
            - припрема општинских одлука из надлежности одјељења,
            - провођење управних поступака и припрема приједлога рјешења из области
              комуналне  дјелатности,
            - израда програма, извјештаја и информација о заједничкој комуналној потрошњи                    
              те уређење и кориштење грађевинског земљишта,
            - обезбјеђење организованог обављања индивидуалне комуналне потрошње
              (производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода,  погребна дјелатност, одвожење и
              депоновање комуналног отпада из стамбених и пословних простора,
         - обезбјеђење и вршење надзора над: чишћењем јавних површина, одржавањем, уређивањем и опремањем
              јавних зелених и рекреационих површина, одвођењем атмосферских вода, одржавањем комуналне опреме,
            -  учествовање у припреми и изради програма уређења грађевинског земљишта,  
            - учествовање у поступку одређивања назива улица, тргова и кућних бројева и у
              припреми приједлога за Скупштину,
            - организовање заштите и унапређења квалитета животне средине,
            - издавање еколошких дозвола,
            - управљање пословним просторима и гаражама и обављање стручних и  
              административних послова у поступку издавања у закуп (послова наплате,  контроле наплате закупнине
              пословних и гаражних простора, анализа финансијског ефекта наплате, припрема приједлога за
              измјену износа закупнине и израда  анализа и информација из ове области),
             - координација рада са другим одјељењима општинске управе,
             - регистровање заједница етажних власника стамбених зграда,
             -координација рада са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,    
            - прикупљање документације, покретање поступка и учествовање у поступку
              утврђивања и преноса власништва за општинску имовину,
             - припрема потребних аката за покретање поступка за утврђивање општег  интереса, ради изградње
               објеката од значаја за општину, за покретање и  спровођење поступка експропријације или
               административног преноса у власништву општине,
             - обрада захтјева за комплетирање грађ. парцеле и предлагање СО-е доношење одлуке,
             - ажурирање регистра свих судских, управних и других поступака у којима се општина појављује као странка,
             - издавање сагласности за прикључење парцеле на улице у насељу,
             - издавање сагласности за постављање натписа поред улица,
             - издавање сагласности за постављање инсталација везано за градске саобраћајнице,
             - вођење евиденције о техничким подацима о стању градских саобраћајница   
             - рјешавање по захтјеву за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног  превоза лица-
               лиценце "Б" и“Д“ за превознике и  возило,
             - надзирање рада зимске службе,
             - праћење рада предузећа које обавља послове одржавања јавне расвјете и    семафорске сигнализације,
             - израда првостепених рјешења и дистрибуција истих,
             - припремање извјештаја и информације из дјелокруга рада за потребе Скупштине  општине  и  Начелника.

    

Запослени    Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Хорват Сокица Самостални стручни сарадник за просторно планирање 773-771
Марковић Ратомир Стручни сарадник за  грађевинско земљиште 773-754
Станковић Спасенија Стручни сарадник а грађење 773-754
Драгаш Дара Самостални стручни сарадник за управно-правне послове 773-753
Беновић Славица Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове 773-744
Зејак Душанка Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове 773-760
Ахметовић Џевид Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине 773-767
Драгоњић Младен Самостални стручни сарадник за саобраћај 773-754
Рикић Зоран Стручни сарадник  за електронску евиденцију некретнина 773-767
Лукић Сњежан Општински урбанистичко-грађевински инспектор 773-741
Тешић Стојан Комунални полицајац 773-740
Ивановић Ружица Комунални полицајац 773-753
Михајловић Раденко Комунални полицајац 773-753
     

 

 

ДОКУМЕНТИ - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове