ĆirilicaLatinica
Стручна служба Скупштине општине и начелника општине


 


              

 

 

                                       Душко Вићић,дипломирани правник 
                                       Секретар  Скупштине општине

Стручна служба Скупштине општине и начелника општине за потребе Скупштине и начелника општине обавља стручне, административне, техничке и друге послове  и то:

-    израђује преднацрте, нацрте и приједлоге општих аката Скупштине, обрађује материјале за сједнице СО-е и припрема сједнице сталних и повремених радних тијела СО-е, пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности, врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника, одборничке и посланичке канцеларије, организационе и друге послове за одржавање сједница Скупштине општине и скупштинских радних тијела и врши друге послове у складу са Статутом општине и Пословником Скупштине општине, израђује приједлоге појединачних аката начелника општине, обавља административно техничке и организационе послове за одржавање Колегијума и других састанака и сједница за потребе начелника општине,

-    обавља послове јавног обавјештавања о активностима органа општине, послове савјетника Начелника општине, послове локалног економског развоја, послове управљања људским ресурсима, послове са невладиним организацијама и вјерска питања.
Запослени  
     
Петровић Ранка Самостални стручни сарадник  за рад Скупштине и њених тијела 773-776
Вукашиновић Здравка Самостални стручни сарадник за персоналне и административне  послове 773-768
Радослав Остојић Стручни савјетник за правна питања и локални економски развој 773-760
Маринковић Љиљана Виши стручни сарадник административне послове 773-752
Стевановић Радмила Администратор за информационо-документационе послове 773-768
Михајловић Госпава Самостални стручни сарадник за информисање 773-748
Богдановић Загорка Стручни сарадник-технички секретар 773-777
Чутурић Божидарка Оператер - дактилограф 773-776
Јелена Симић Самостални стручни сарадник  за рад са невладиним организацијама и вјерским заједницама 773-776