ĆirilicaLatinica
ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Пружањем правне помоћи доприноси се јачању уставности и законитости, те економичнијем и лакшем остваривању права и интереса грађана, првенствено из дјелокруга Општинске управе.

Правна помоћ се пружа писмено и усмено.

Писмена правна помоћ обухвата:
- давање правних савета грађанима,
- састављање уговора, тестамената, жалби , приговора, тужби, захтјева, представки, молби,
пуномоћи, изјава и друго.

Усмена правна помоћ обухвата давање правних савјета који су бесплатни.

Правна помоћ пружа се на усмени захтјев странке одмах, а уколико се ради о сложенијим предметима,
по договору са странком.

Услуге пружања правне помоћи плаћају се на жиро рачун Општине.

Бесплатна правна помоћ даје се породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и социјално угроженом становништву.

Контакт:
Беновић Славица    055/773-744